dr inż. Jacek Kotarbiński, MBA

KIM JESTEM?

WHO AM I?

Doktor ekonomii i finansów. Ekonomista, marketer, inżynier, MBA. Uznany autorytet i międzynarodowy ekspert w dziedzinie marketingu, rozwoju marki, innowacji i zarządzania sprzedażą. Mentor startupów i firm technologicznych. Od 1990 roku skutecznie i praktycznie wspiera przedsiębiorstwa w rozwoju ich konkurencyjności.

PhD. in economy and finance. Marketer, engineer, MBA. A recognized authority and international expert in the field of marketing, brand development, innovation and sales management. Mentor of startups and technology companies. Since 1990, he has been effectively and practically supporting enterprises in the development of their competitiveness.

OSIĄGNIĘCIA

ACHIEVEMENTS

Jest wymieniony w rankingu 65 Polskich Osobistości Marketingu 2021 przygotowanym przez „Widoczni.com”. Zwycięzca konkursu Blog Roku 2012 Onet.pl w kategorii „Blogi profesjonalne i firmowe”. Uznany przez Whitepress w 2015 roku za jedną ze 100 najbardziej inspirujących osób branży interaktywnej w Polsce. Wymieniony wśród najbardziej wpływowych i inspirujących ludzi polskiego LinkedIn. Zdobywca I nagrody w konkursie na najlepszą strategię marketingową w sektorze bankowym.

He is listed in the ranking of 65 Polish Marketing Personalities 2021 prepared by “Widoczni.com”. Winner of the Blog of the Year 2012 Onet.pl competition in the “Professional and company blogs” category. Recognized by Whitepress in 2015 as one of the 100 Most Inspirational People in the Interactive Industry in Poland. Listed among the most influential and inspiring people of Polish LinkedIn. First prize winner in the competition for the best marketing strategy in the banking sector.

PUBLIKACJE

PUBLICATIONS

Wydana w 2014 roku “Sztuka Rynkologii” została wyróżniona w eksperckim rankingu 100 najlepszych książek marketingowych wydanych w Polsce w 2020 roku przez “Sprawny Marketing”. Książka „50 praw Kotarbińskiego Marketingu”, wydana w 2020 roku, w dniu premiery stała się bestsellerem. Trzy e-booki: „Sztuka Marketingu” (2013), „Druga Sztuka Marketingu” (2018) i „Trzecia sztuka marketingu” (2018) stały się hitami iTunes w kategorii „Biznes”. Autor bestsellerowej książki “Marka 5.0.” o przyszłości marek XXI wieku. 

Autor wielu publikacji w „Marketingu w Praktyce”, „Marketer +”, „Sprawnym Marketingu”. Komentator wydarzeń marketingowych w serwisach: „Wirtualne Media”, „Nowoczesny Marketing”, „Marketer +”.

“Sztuka Rynkologii” (The Marketology), published in 2014, was awarded in the expert ranking of the 100 best marketing books published in Poland, published in 2020 by “Sprawny Marketing”. The book “50 Laws of Kotarbiński Marketing”, published in 2020, became a bestseller on the day of its premiere. Three e-books: “Sztuka Marketingu” (2013), “Druga Sztuka Marketingu” (2018) and “Third Art of Marketing” (2018) have become iTunes hits in the “Business” category. Author of the best-selling book “Brand 5.0.” about the future of 21st century brands.

Author of many publications in “Marketing w Praktyce”, “Marketer +”, “Sprawny Marketing”. Commentator of marketing events on the websites: “Wirtualne Media”, “Nowoczesny Marketing”, “Marketer +”.

AKTYWNOŚCI

ACTIVITY

Członek Rady Open Eyes Economy Summit oraz zespołu Copy Advice przy Radzie Etyki Reklamy. Juror EFFIE Awards, Superbrands Poland Awards, PRCH Retail Awards, POPAI Poland Awards. Pracował w Radzie Programowej Forum IAB Polska. Keynote TEDx, konferencji branżowych, coach biznesu, doradca. Międzynarodowy ekspert shopper marketingu. Bloger „Harvard Business Review Polska”. Publicysta „Forbes Polska”. Konsultant zarządów wielu firm. Był CMO Masterlease Polska, General Motors Company i zarządzał POPAI Poland.

Member of the Open Eyes Economy Summit Council and the Copy Advice team at the Advertising Ethics Council. Juror of EFFIE Awards, Superbrands Poland Awards, PRCH Retail Awards, POPAI Poland Awards. He worked in the Program Council of Forum IAB Poland. Keynote TEDx, industry conferences, business coach, advisor. International shopper marketing expert. Blogger of “Harvard Business Review Polska”. Columnist for “Forbes Polska”. Consultant of management boards of many companies. He was CMO Masterlease Poland, General Motors Company and managed POPAI Poland The Global Association for Marketing at-Retail.

EDUKACJA

EDUCATION

Studiował ekonomię i zarządzanie w Niemczech, Austrii i Polsce. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem rozprawy doktorskiej jest efektywność i skuteczność marketingowa średnich i dużych przedsiębiorstw. Wykładowca w Questus / Chartered Institute of Marketing oraz na studiach MBA: Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Bankowa, Francuski Instytut Zarządzania, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański, Szkoła Społeczno-Humanistyczna. Jest certyfikowanym audytorem systemów zarządzania jakością TUV Bayern-Sachsen (QFMA). Stypendysta Fundacji Carla Duisberga. Doradca w Coaching Program Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.

He studied economics and management in Germany, Austria and Poland. He completed doctoral studies at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk. The topic of the dissertation is the effectiveness and marketing effectiveness of medium and large enterprises. Lecturer in Questus / Chartered Institute of Marketing and MBA studies: Kozminski University, WSB University, French Institute of Management, Gdańsk Foundation for Manager Development, University of Gdańsk, University of Social Sciences and Humanities. He is a certified quality management systems auditor TUV Bayern-Sachsen (QFMA). Scholarship holder of the Carl Duisberg Foundation. Business consultant in Coaching Program Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.

MARKI

BRANDS

Realizował projekty dla takich marek jak: Eurocash, Neuca, Mercedes Benz, Grupa Lotos, Energa, Polpharma, Coca-Cola, Orange, Balex Metal, EWE, Enea, Masterlease, Deloitte, Agros Nova, Dr. Oetker, ROCHE, Onet .pl, Kompania Piwowarska, Wirtualna Polska, Kamis, Darboven, IDEA Bank, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Łódzki, Gdańska Organizacja Turystyczna, Port Morski Gdańsk, Instytut Badań Edukacyjnych i wiele innych. Współpracuje z innowacyjnymi firmami i startupami w ramach projektów Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER czy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

He carried out projects for brands such as: Eurocash, Neuca, Mercedes Benz, Grupa Lotos, Energa, Polpharma, Coca-Cola, Orange, Balex Metal, EWE, Enea, Masterlease, Deloitte, Agros Nova, Dr. Oetker, ROCHE, Onet.pl, Kompania Piwowarska, Wirtualna Polska, Kamis, Darboven, IDEA Bank, Gdańsk University of Technology, University of Łódź, Gdańsk Tourist Organization, Sea Port of Gdańsk, Educational Research Institute and many others. He cooperates with innovative companies and startups as part of the projects of the Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia, the Gdańsk Entrepreneurship Incubator STARTER or the Gdańsk Science and Technology Park.

Twórca gry decyzyjnej „The Quarter”, testów kompetencji pracowników marketingu i sprzedaży oraz projektów e-learningowych z zakresu marketingu internetowego. Pomysłodawca, twórca i szeryf fanpage „Bareizmy Wiecznie Żywe” z ponad 202 tysiącami fanów, który zyskał status „kultowego serwisu promującego polski humor”.

Autor bloga o marketingu kotarbinski.com

Creator of the decision game “The Quarter”, tests of marketing and sales personnel competences, and e-learning projects in the field of internet marketing. The originator, creator and sheriff of the “Bareizmy Wiecznie Żywe” fanpage with over 202,000 fans, which gained the status of a “cult website promoting Polish sense of humor”.

Author of the Blog about Marketing kotarbinski.com