Książki

50 Praw Marketingu Kotarbińskiego

30 lat doświadczenia w marketingu, zebrałem w jednej książce. „50 Praw Marketingu Kotarbińskiego” to publikacja dla przedsiębiorców, marketerów i absolutnie każdego, kto uważa, że marketing jest ważny w jego pracy. Znajdziesz wewnątrz mnóstwo wskazówek, anegdot czy historii z mojego życia zawodowego. Mam nadzieję dostarczyć Ci wielu inspiracji. Wydawcą książki jest PWN, a autorem okładki i ilustracji Marcin Skoczek skoq.pl

I have collected 30 years of experience in marketing in one book. “50 Laws of Kotarbiński Marketing” is a publication for entrepreneurs, marketers and absolutely everyone who believes that marketing is important in their work. Inside you will find tons of tips, anecdotes and stories from my professional life. I hope to provide you with a lot of inspiration. The publisher of the book is PWN, and the author of the cover and illustrations is Marcin Skoczek skoq.pl

Sztuka Rynkologii

Ta książka nie jest o marketingu. I równocześnie jest o nowej tożsamości marketingu. Nie jest, jeśli rozumiesz marketing na sposób XX-wieczny, jako narzędzie do tego, by za wszelką cenę coś sprzedać. Jeśli chcesz zarobić na produkcie, usłudze, idei, a równocześnie zdajesz sobie sprawę, że to, co oferujesz, nie jest warte swojej ceny - ta książka nie jest dla Ciebie i nie pomoże Twojemu biznesowi. Jeśli jednak wiesz, że oferujesz wartość, i chcesz stworzyć dla niej rynek: zdobyć grono potrzebujących jej klientów, ulepszać ją dzięki dwustronnej komunikacji, słowem - jeśli rozumiesz marketing na sposób XXI-wieczny, ta książka jest dla Ciebie i powinna stać się Twoją lekturą obowiązkową! Przeczytaj, jeśli chcesz zrozumieć rynkologię - sztukę kreowania wartościowych rynków i zarządzania nimi.

This book is not about marketing. And at the same time it is about a new marketing identity. It is not, if you understand twentieth-century marketing as a tool to sell something at any cost. If you want to earn money on a product, service, idea, and at the same time you realize that what you are offering is not worth the price – this book is not for you and will not help your business. However, if you know that you offer value and want to create a market for it: gain a group of customers who need it, improve it thanks to two-way communication, in a word – if you understand 21st century marketing, this book is for you and should become your must-read !! Read on if you want to understand marketing science,  marketology  – the art of creating and managing valuable markets.

Trzecia Sztuka Marketingu

„Trzecia Sztuka Marketingu” jest kontynuacją „Pierwszej ...” i „Drugiej...” składając się na cykl „Trzy Sztuki Marketingu”. Ta część zawiera 41 inspirujących tekstów o innowacjach, mediach, skutecznej sprzedaży (bez ściemniania) i rewolucji w marketingu. E-book uzupełnia 12 wywiadów z autorem, w tym szczególny - na temat „Bareizmów Wiecznie Żywych”. Dodatkowo 11 opowiadań autora z serii #Toporowo (inspirowanych twórczością Rolanda Topora) w tym jedno nie publikowane nigdy wcześniej.

“The Third Art of Marketing” is a continuation of “The First …” and “Second …” making up the series “Three Arts of Marketing”. This part contains 41 inspirational texts about innovation, media, effective selling and the marketing revolution. The e-book complements 12 interviews with the author, including a special one – on the subject of “Bareizmy Wiecznie Żywe”. Additionally, 11 stories by the author from the #Toporowo #Toporville series (inspired by the works of Roland Topor), including one that has never been published before.

Druga Sztuka Marketingu

W „Drugiej Sztuce Marketingu”, będącej kontytuacją bestsellerowej Sztuki Marketingu, znajdziesz 81 inspirujących tekstów o niuansach pracy marketera, scenkach z życia, zachowaniu prezesów oraz o tym jak autor został szefem marketingu Onet.pl na całe pięć sekund. W środku kultowa już historia o Zajączku czy Wyuzdanej Córce Ekonomii. To obowiązkowa lektura dla każdego przedsiębiorcy, marketera, lidera sprzedaży czy start-upu. Wiele inspiracji i praktycznych wskazówek dla profesjonalistów marketingu, sprzedaży, rozwoju czy innowacji.

In “Second Art of Marketing”, which is a continuation of the best-selling “Art of Marketing”, you will find 81 inspiring texts about the nuances of a marketer’s work, scenes from life, the behavior of CEOs and how the author became the head of marketing of Onet.pl for five seconds. Inside, there is an iconic story about a Bunny or the Undying Daughter of Economy. This is a must-read for every entrepreneur, marketer, sales leader or start-up. Lots of inspiration and practical tips for marketing, sales, development and innovation professionals.

Sztuka Marketingu

"Sztuka marketingu" Jacka Kotarbińskiego jest książką napisaną przez doświadczenie. Twórca "Subiektywnego bloga o sztuce marketingu" wybrał swoje najciekawsze teksty, które zostały wydane w formie e-booka. Książkę zdecydowanie powinni przeczytać szefowie firm, profesjonaliści marketingu i sprzedaży oraz właściciele innowacyjnych startupów. Autor został wyróżniony przez Onet.pl nagrodą "Blog Roku 2012" w kategorii "Profesjonalne i firmowe".

Jacek Kotarbiński’s “Art of Marketing” is a book written through experience. The creator of the “Subjective blog about the art of marketing” chose his most interesting texts, which were published as an e-book. The book should definitely be read by company bosses, marketing and sales professionals, and owners of innovative startups. The author was awarded by Onet.pl with the “Blog of the Year 2012” award in the “Professional and corporate” category.